Hội nghị Videc 2022 – Ưu đãi sập sàn các sản phẩm của Smartdental

𝐇ộ𝐢 𝐧𝐠𝐡ị 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐜 𝟐𝟎𝟐𝟐 - Ư𝐮 đã𝐢 𝐬ậ𝐩 𝐬à𝐧 𝐜á𝐜 𝐬ả𝐧 𝐩𝐡ẩ𝐦 𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭𝐝𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥

✅Giá sập sàn các sản phẩm 

✅Trải nhiệm laser điều trị tra chu 

✅Thực hành cắm implant trực tiếp 

✅Chụp xquang nha khoa đúng kỹ thuật 

✅Lấy dấu bằng máy scan trong miệng 

✅Thực hành nhổ răng khôn sử dụng máy piezo 

✅Thực hành nâng xoang với máy piezo