Sensor Genoray (Hàn Quốc)

Tên sản phẩm  Sensor Gix 1
Hãng  Genoray
Nước sản xuất  Hàn 
Danh mục: